Podmienky ochrany osobných údajov

Bezedná miska

Zásady ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len"GDPR") je spoločnosť Bezedná miska s.r.o., so sídlom U Pekáren 1645/1, Praha 15 - Hostivař
IČO: 01915398, DIČ: CZ01915398 (ďalej len"prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje Správcu sú

Adresa: U Pekáren 1645/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař
e-mail: info@bezednamiska.cz

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy, a to

- Identifikačné údaje: vaše meno a priezvisko, prípadne názov, druh a hmotnosť vášho zvieraťa, vaše IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;

- kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie, fakturačná adresa alebo váš kontakt na sociálnych sieťach;

- Vaše nastavenia: údaje o vašom účte (uložené adresy a profily, členstvo vo vernostnom programe, nákupné zoznamy, vaše recenzie výrobkov a služieb, pripomenutia objednávok);

- údaje o vašej objednávke: objednaný tovar, spôsob doručenia a spôsob platby vrátane čísla vášho platobného účtu;

- odvodené údaje: IP adresa a odvodená poloha, identifikácia zariadenia.

3. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie. Profilovaním sa rozumie systémové vyhodnocovanie nákupov zákazníka s cieľom ponúknuť zákazníkovi výrobky pre určitý druh zvierat, pre ktoré už zákazník v minulosti nakupoval, alebo ponúknuť podobné výrobky, ktoré už zákazník zakúpil.

 

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným základom spracúvania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom a oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytovať priamy marketing podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia GDPR

2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

- spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom;

- zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových činností;

- umožnenie zákazníkovi byť členom vernostného programu v prípade registrácie vo vernostnom programe.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú, ak sa údaje spracúvajú na účely výkonu práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, na vysporiadanie prípadných práv kupujúceho z vadného plnenia, na plnenie daňových povinností a pod.

- po dobu nevyhnutnú na marketingové účely, účasť vo vernostnom programe, pokiaľ súhlas s takýmto spracovaním osobných údajov nebude odvolaný

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Výnimkou sú tieto prípady:

- dopravcovia, ktorým sa osobné údaje kupujúcich odovzdávajú v minimálnom rozsahu potrebnom na dodanie tovaru;

- poskytovatelia služieb elektronického obchodu;

- poskytovatelia platobných brán, ktorým sa osobné údaje kupujúcich odovzdávajú v minimálnom rozsahu potrebnom na úhradu objednávky;

- prípadne iným poskytovateľom spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktorých však prevádzkovateľ v súčasnosti nevyužíva.

 

VI.

Vaše práva

1. V súlade s GDPR máte právo

- na prístup k svojim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,

- právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,

- právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,

- právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR,

- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku I týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nové znenie podmienok ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 12. 2018