Obchodné podmienky

Bezedná miska


PODMIENKY (V.7 / platné od 23.01.2024) pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.bezednamiska.cz


Bezedná miska s.r.o., so sídlom U Pekáren 1645/1, Praha 15 - Hostivař, IČ:01915398, DIČ:CZ01915398
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 212693
Kontaktnou a poštovou adresou je adresa spoločnosti. Miestom podnikania sa rozumie firemná predajňa Bezedná miska, City Park Hostivař, U Pekáren 1645/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař. Kontaktná e-mailová adresa je info@bezednamiska.cz,


 1. Úvodné ustanovenia
 2. Užívateľský účet
 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 5. Cena tovaru a platobné podmienky
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Práva z chybného plnenia
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Záverečné ustanovenia

I.Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Bottomless Bowl Ltd, U Pekáren 1645/1, 102 00 Praha 15 Hostivař, IČ:01915398, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 212693, pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.bezednamiska.cz. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Bezodná miska, s.r.o. (predávajúci) a zákazníkom (kupujúci) uskutočnené v súvislosti alebo na základe nákupu tovaru z ponuky predávajúceho v internetovom obchode.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na uzatváranie zmlúv inak ako prostredníctvom internetového obchodu (telefonicky, e-mailom, faxom a pod.). Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 3. Tieto obchodné podmienky sa v rozsahu, v akom upravujú práva spotrebiteľa, nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 4. V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie však nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok

II.Používateľský účet

 1. Po registrácii kupujúceho na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci získať prístup do svojho používateľského účtu. Po prihlásení sa do svojho používateľského účtu môže Kupujúci objednávať ponúkaný tovar. Kupujúci môže objednať ponúkaný tovar aj bez registrácie a prihlásenia sa do používateľského účtu.
 2. Pri registrácii je Kupujúci povinný uviesť pravdivé údaje, ktoré sa pri registrácii vyžadujú. Kupujúci je povinný tieto údaje pri ich zmene aktualizovať. Predávajúci považuje údaje uvedené Kupujúcim v jeho užívateľskom účte za správne.
 3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch k používateľskému účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti kupujúcim. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať jeho používateľský účet.
 4. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet najmä v prípade, ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že jeho používateľský účet nemusí byť nepretržite dostupný z dôvodu nevyhnutnej údržby hardvéru a softvéru alebo okolností, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť.

III.Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Internetový obchod obsahuje sortiment tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj. Prezentácia tovaru má len informatívny charakter a Kupujúci ani Predávajúci nie sú povinní uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Každá ponuka konkrétneho tovaru obsahuje popis tovaru, konečnú cenu vrátane daní a poplatkov, skladovú dostupnosť a náklady na dodanie. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru sa neprispôsobujú osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Tým nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu aj za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Internetový obchod obsahuje aj informácie o cene balného a poštovného. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru je platná len v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka dopravu tovaru zdarma, je nárok na bezplatnú dopravu tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny prepravovaného tovaru vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že kupujúci čiastočne odstúpi od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom kupujúci neodstúpil od kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú prepravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na bezplatnú prepravu tovaru zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za prepravu tovaru.
 3. Kupujúci na objednanie tovaru vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o objednanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 4. Pred odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať alebo zmeniť ním uvedené údaje, opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní do objednávkového formulára a pod. Po skontrolovaní objednávkového formulára ho kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo"Odoslať objednávku ". Predávajúci považuje všetky informácie uvedené v objednávkovom formulári za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávkového formulára potvrdí jeho prijatie kupujúcemu e-mailom na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojom používateľskom účte alebo v objednávkovom formulári. Po doručení tohto potvrdenia (akceptácie) objednávkového formulára Kupujúcemu vzniká zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 5. V prípade potreby a v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena atď.) je Predávajúci oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a čiastočnú alebo úplnú platbu vopred.
 6. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne spojenie a pod.), znáša kupujúci.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar Kupujúcemu vo výnimočných prípadoch, najmä ak internetový obchod omylom uviedol zjavne chybné alebo neštandardné informácie, najmä o vlastnostiach tovaru, jeho cene, termíne dodania a podobne, ak je tovar vypredaný a je trvalo nedostupný u výrobcu. V takýchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu peňažnú sumu zaplatenú na základe kúpnej zmluvy.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.
 9. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

IV.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru

(okrem prípadu, ak je predmetom kúpy vyhradený liek - pozri nižšie). Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu info@bezednamiska.cz alebo na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok.

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný dodaný tovar zaslať alebo odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak Kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu Prevádzkarne. Tovar zaslaný na inú adresu alebo na dobierku nebude Predávajúcim akceptovaný. Kupujúci je povinný preukázať Predávajúcemu pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený Dodávateľovi poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má Dodávateľ voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemožno považovať bežné poškodenie originálneho obalu spôsobené rozbalením tovaru.
 2. Tovar označený "VLP" je vyhradeným liekom v zmysle zákona č. 387/2007 Z. z. o liekoch a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov (zákon o liekoch) a nakladanie s ním podlieha osobitnému režimu. Vyhradené lieky nemôže kupujúci vrátiť predávajúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Rezervované lieky môže kupujúci vrátiť len na základe reklamovanej vady tovaru spôsobom uvedeným v článku VII Obchodných podmienok.
 3. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, kúpnu cenu zaplatenú za dodaný tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru prijatého od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane nákladov na jeho dodanie len v prípade, ak kupujúci vrátil predávajúcemu dodaný tovar. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob dodania tovaru ako najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 4. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru počas prepravy, v kompletnom stave a vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo Kupujúcemu dodané spolu s tovarom. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ak sa tovar rýchlo kazí alebo má krátku dobu trvanlivosti, alebo ak bol tovar po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom. Odstúpenie od zmluvy nie je možné ani v prípade tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodný na vrátenie po tom, čo bol obal tovaru akýmkoľvek spôsobom poškodený (napr. ak kupujúci poškodí ochranný obal tovaru alebo poruší bezpečnostnú plombu, alebo ak môže byť tovar inak znečistený, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno vylúčiť nesprávnu manipuláciu, napr. vplyv nevhodnej teploty v prípade krmiva pre zvieratá).
 6. S ohľadom na dodržiavanie hygienických noriem a týchto VOP kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek podozrenia z porušenia zo strany kupujúceho odmietnuť odstúpenie od zmluvy a vrátiť vrátený tovar kupujúcemu na jeho náklady, a ak to nie je možné (napr. z hygienických dôvodov alebo z dôvodu porušenia ochranného obalu), je predávajúci oprávnený tovar bezodkladne zlikvidovať.

V.Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a prípadné ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledovnými spôsobmi:
 • v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese uvedenej na internetovej stránke www.bezednamiska.cz ako "osobný odber".
 • v hotovosti pri prevzatí tovaru na mieste určenom Kupujúcim v objednávkovom formulári;
 • v hotovosti na účet Predávajúceho č. 33559900/5500, pričom údaje potrebné na úhradu ceny tovaru oznámi Predávajúci Kupujúcim spolu s akceptáciou objednávky; pri platbe je potrebné uviesť správny variabilný symbol, inak môže dôjsť k oneskoreniu objednávky; v hotovosti prostredníctvom platobného systému Comgate; v hotovosti platobnou kartou;
 1. V prípade výrobkov vyrobených na zákazku alebo ak sa tak zmluvné strany dohodli, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho primeranú zálohu na kúpnu cenu. Zvyšnú časť kúpnej ceny potom kupujúci uhradí najneskôr pri dodaní objednaného tovaru.
 2. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
 3. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna zmluva uzatvorená až po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby. Povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru je v prípade bezhotovostnej platby splnená pripísaním príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 4. Ustanovenie § 2119 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci zašle daňový doklad - faktúru kupujúcemu spolu s tovarom. V prípade registrovaných používateľov budú faktúry evidované elektronicky v ich používateľskom účte.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

VI.Preprava a dodanie tovaru

1. Druhy prepravy:

 • Najvýhodnejšie doručenie na adresu - Štandardné doručenie poštovou zásielkou. Predávajúci vyberie optimálneho poskytovateľa služieb podľa svojho uváženia v závislosti od miesta a špecifikácie zásielky.
 • Zberné miesta - Sieť zberných miest distribuovaných spoločnosťou PPL.
 • Osobný odber na miestach uvedených v objednávkovom formulári.
 1. Cena prepravy je uvedená v objednávkovom formulári, kde si kupujúci vyberá typ prepravy.
 2. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že kupujúci zistí porušenie obalu, ktoré nasvedčuje tomu, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prevziať. Prevzatie zásielky sa považuje za doručenie zásielky v riadnom, neporušenom stave.
 3. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v prípadných osobitných dodacích podmienkach predávajúceho alebo v osobitných podmienkach dopravcu.

VII.Práva vyplývajúce z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán z vadného plnenia sa riadia najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v poriadku a bez vád. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar pri prevzatí:
 • má vlastnosti, ktoré sú uvedené v popise tovaru v internetovom obchode alebo ktoré sú popísané výrobcom tovaru;
 • je vhodný na účel, ktorý predávajúci uviedol alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 • zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo exemplára;
 • má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť; zodpovedá požiadavkám právnych predpisov;
 • je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať.
 1. Ustanovenia článku VII.2. týchto obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za zníženú cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na tovar opotrebovaný jeho obvyklým užívaním, na použitý tovar, ak vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorá vyplýva už z povahy tovaru.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

 1. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, vec sa považuje za vadnú už pri prevzatí. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode priloženom k veci alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej možno vec používať, v súlade s inými právnymi predpismi sa použijú ustanovenia o záruke za akosť.
 2. Kupujúci uplatňuje svoje práva z vadného plnenia u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prevezme reklamovaný tovar od kupujúceho. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o kúpe. Ak Kupujúci takýto doklad nemôže predložiť, je povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci má právo, aby mu predávajúci písomne potvrdil, že reklamáciu uplatnil, kedy ju uplatnil, ako aj spôsob a čas trvania opravy.
 3. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil závažné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady, aby odstránil vadu. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontáže opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
 4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku VII. bod 2. týchto obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 5. Kupujúci má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti tovaru v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. Ak kupujúci nevyužije žiadnu z uvedených možností, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy, ak predávajúci odmietne vadu odstrániť alebo ju neodstráni v súlade s § 2170 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ak sa vada vyskytne opakovane, ak ide o podstatné porušenie zmluvy alebo ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vadu nebude možné odstrániť v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre kupujúceho.
 7. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.
 8. Ak je vada nepodstatná, Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu tovar odovzdal alebo čo mu kupujúci preukázal, že tovar odoslal.

VIII.Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Reklamácie je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Žiadne iné pravidlá vybavovania reklamácií Predávajúci nestanovuje.
 3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 5. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
 6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

IX.Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 písm. a) zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti sa zakazuje zasielanie elektronickej pošty na účely šírenia obchodných oznámení, ak nie je jasne a zreteľne označená ako obchodné oznámenie.
 2. Za účelom ukladania súborov cookies na koncové zariadenie Kupujúceho je Predávajúci povinný vopred získať preukázateľný súhlas s rozsahom a účelom takéhoto postupu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na technické ukladanie alebo prístup výlučne na účely prevádzky internetového obchodu predávajúceho.

X.Zásady ochrany osobných údajov

 1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely verejnoprávnych povinností Predávajúceho samostatným dokumentom.

XI.Záverečné ustanovenia

 1. Vzťah založený Kúpnou zmluvou sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať vždy písomnú formu.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 4. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v úvodných ustanoveniach (článok I) týchto obchodných podmienok.

XII.Formulár na odstúpenie od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Objednávkový formulár (objednávka) č:
Adresát: (doplňte meno, adresu, e-mailovú adresu predávajúceho)

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy číslo (číslo zmluvy je totožné s číslom objednávky) na nákup tohto tovaru:

Dátum objednania tovaru: (doplňte dátum objednania tovaru)
Dátum dodania tovaru: (vyplňte dátum prevzatia tovaru)

Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:

Podpis: (len ak sa oznámenie o odstúpení od zmluvy zasiela v papierovej forme).

Dátum: (vyplňte dátum, kedy bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy podané)